Viziune proces pasiv. Asociații de proprietari


Cadrul procesual pasiv în contenciosul administrativ. O continuă necunoscută În esență, aceasta presupune i o identitate între persoana reclamantului și persoana care este titular al dreptului în raportul juridic dedus judecății, respectiv cum să restabiliți vederea într-un singur ochi o identitate între persoana pârâtului persoana chemată în judecată şi persoana obligată în raportul juridic dedus judecăţii sau persoana faţă de care se urmăreşte să se stabilească un drept.

În concret, viziune proces pasiv cadrului procesual pasiv poate prezenta unele viziune proces pasiv și genera practică neunitară, cu precădere, în litigiile generate de actele administrative emise la nivel local de autoritățile administrației publice locale, conform atribuțiilor acestora stabilite prin lege.

De ce FATCA?

Prin raportare la jurisprudența și doctrina relevantă în materie, se întâlnesc mai multe orientări cu privire la cine este persoana față de care se urmărește să se stabilească un drept în viziune proces pasiv în anularea unui act administrativ emis de autoritățile administrației publice locale, unitatea administrativ-teritorială sau emitentul actului.

Anterior analizării propriu-zise a problematicii, trebuie realizată o analiză a raporturile dintre unitatea administrativ-teritorială și autoritățile administrației publice locale. Pentru acest demers, ne vom raporta, cu precădere, la prevederile Codului Administrativ [2]legislația specifică în materie. Astfel, unităţile administrativ-teritoriale comunele, oraşele, municipiile şi judeţele sunt definite ca fiind persoanele juridice de drept public, cu capacitate juridică deplină şi patrimoniu propriu.

miopie imaginară ce este

Totodată, Codul Administrativ statuează, în mod explicit, faptul că unităţile administrativ-teritoriale sunt titulare ale drepturilor şi obligaţiilor ce decurg din contractele privind administrarea bunurilor care aparţin domeniului public şi privat în care acestea sunt parte, precum şi din raporturile cu alte persoane fizice sau juridice, în condiţiile legii. Autorităţile administraţiei publice din comune, oraşe şi municipii sunt consiliile locale, ca autorităţi deliberative, şi primarii, ca autorităţi executive.

cum să refaci viziunea cu adevărat

Consiliul judeţean este autoritatea administraţiei publice locale, constituită la nivel judeţean pentru coordonarea activităţii consiliilor comunale, orăşeneşti şi municipale, în vederea realizării serviciilor publice de interes judeţean. Acestea administrează sau, după caz, dispun de resursele financiare, precum şi de bunurile proprietate publică sau privată ale unităţilor administrativ-teritoriale, în conformitate cu principiul autonomiei locale.

În conformitate cu prevederile legale, pentru îndeplinirea atribuțiilor stabilite de lege, autoritățile administrației publice locale emit acte administrative.

deficiența de vedere se referă la

În virtutea acestei prerogative, de a emite acte administrative în anumite domenii reglementate de lege, în practica judiciară se conturează două orientări cu privire la cine are calitate procesuală pasivă de a sta în judecată în litigiile derivate din aceste acte administrative.

Calitatea procesuală pasivă aparține emitentului actului administrativ contestat. Într-o primă opinie, calitatea procesuală pasivă aparține emitentului actului administrativ contestat. Această orientare este grefată pe conceptul de capacitate administrativă ori capacitate de drept administrativ — vom face referire la aceste două denumiri întrucât în practica instanțelor se întâlnesc deopotrivă ambele noțiuni fiindu-le arogată aceeași însemnătate.

vorbește vederea slabă

Sub acest aspect, în jurisprudență s-a considerat că, în materie de contencios administrativ, calitatea procesuală derivă din capacitatea administrativă de a emite acte administrative cu caracter individual sau normativ [3]. Mergând pe calea acestui raționament, autoritățile administrației publice locale vor avea întotdeauna calitate procesuală pasivă într-un proces judiciar în care sunt contestate actele administrative emise de acestea.

Acces rapid

Așadar, această interpretare se bazează pe faptul că, în virtutea atribuțiilor prevăzute de miopie congenitală mijlocie, de a emite acte administrative, consiliile locale, primarii, consiliile județene justifică calitate procesuală pasivă în litigiile derivate din actele administrative pe care le emit.

În acest sens, se susține că unitatea administrativ-teritorială nu se poate substitui autorităților administrației publice locale, neavând răspundere legală în privința actelor administrative emise la nivel local [4]. În acest context, trebuie subliniat că, atât Legea cadru a descentralizării nr. În fine, nu îmbrățișăm această opinie a instanțelor de judecată întrucât, deși actele administrative, la nivel local, sunt emise, fie de autoritățile deliberative, fie de cele executive, apreciem că acestea sunt emise în numele unității administrativ-teritoriale, producând efecte în ceea ce privește acest subiect de drept.

Precum în mod corect a viziune proces pasiv și instanța supremă, atribuțiile microscop oftalmic autorității deliberative și autorității executive se prezumă a fi exercitate deopotrivă în scopul satisfacerii nevoilor comunitare, în numele, în interesul și pentru unitatea administrativ-teritorială [7]motiv pentru care unitatea administrativ-teritorială nu poate fi separată de actele emise de autorităților administrației publice locale.

Calitatea procesuală pasivă aparține unității administrativ teritoriale.

Acces rapid

Într-o a doua opinie, calitatea procesuală pasivă aparține unității administrative-teritoriale, actele autorităților administrației publice locale fiind actele unității administrative-teritoriale. Această opinie este grefată pe ideea că atribuțiile stabilite de lege în sarcina consiliilor locale, consiliilor județene și primarilor se exercită în numele unității administrativ-teritoriale.

Practic, atribuțiile primarului conferă autorității executive toate pârghiile și inițiativele necesare în vederea satisfacerii nevoilor comunitare, în timp ce atribuțiile consiliului local conferă autorității deliberative dreptul de inițiativă și de a hotărî, în condițiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepția celor care sunt date prin lege în competența altor autorități ale administrației publice locale sau centrale. Actele administrative astfel emise aparțin unității administrativ-teritoriale, angajând acest subiect de drept în diverse raporturi juridice [9].

Omul, în armonie cu natura: casa pasivă, în viziunea unor arhitecți români. Vezi cum arată

În susținerea tezei redate anterior, sunt mai multe dispoziții cuprinse în Codul Administrativ. Este vorba, cu precădere, de prevederile art.

Astfel, punem serios la îndoială corectitudinea opiniei potrivit căreia emitentul actului este cel care justifică legitimitate procesuală pasivă întrucât nu putem accepta ideea separării unității administrativ-teritoriale de actele emise de autoritățile administrației publice locale.

De asemenea, nu putem agrea faptul că unitatea administrativ-teritorială nu ar răspunde legal pentru actele emise de aceste autorități, în contextul în care din economia textelor legale cuprinse în Codul Administrativ este evident că astfel de acte se emit în scopul satisfacerii nevoilor comunitare, în numele, în interesul și pentru unitatea administrativ-teritorială, producând efecte asupra acestui subiect de drept.

Asociații de proprietari

În fine, până la armonizarea acestei practici neunitare, destinatarului nemulțumit de un act administrativ al autorităților administrației publice locale nu ii rămâne decât să cheme în judecată, viziune proces pasiv unitatea administrativ-teritorială, cât și emitentul actului.

Aceasta se prefigurează ca fiind cea mai bună cale pentru a se asigura că cererea formulată nu va fi respinsă ca fiind introdusă împotriva unei persoane care nu are calitate procesuală pasivă.

Ciobanu, M. Nicolae, Noul Cod de procedură civilă, Comentariu pe articole, vol. Universul Juridic, București ; [2] Ordonanța de urgență nr.