Atingere la vedere. Avery 174 1 vedere clară cu 3 inele cu un inel inclinat la atingere


examen hipermetropie miopie

These examples may contain colloquial words based on your search. Translation of "fără a se aduce atingere articolului" in English Other translations Această afirmație a fost reiterată după comunicarea concluziilor definitive fără a se aduce nicio informație nouă. This claim was reiterated following final disclosure without any new information.

Asociația Tandem

Prezentul regulament se aplică fără a se aduce atingere drepturilor pasagerilor la o compensație suplimentară. This Regulation shall apply without prejudice to a passenger's rights to further compensation. Această măsură se aplică fără a se aduce atingere legislației existente sau viitoare privind fluxul de deșeuri sau cerințelor articolului This shall apply without prejudice to existing or future waste stream legislation or the requirements of Article Această informație se furnizează în măsura posibilului și fără a se aduce atingere oricărei decizii ulterioare adoptate de către Comisie sau Consiliu.

Such information shall be made available to the extent possible and without prejudice to any subsequent decision taken by the Commission or the Council. Regulamentul CE nr.

nervul facial și vederea

This guarantee shall be provided without prejudice to the legal obligations of the manufacturer and seller under national law. Confederația Elvețiană își asumă toate costurile aferente participării sale la EUBAM Libya, fără a se aduce atingere alineatului 3 din prezentul articol. Documentele UE clasificate care nu mai sunt necesare pot fi distruse, fără a se aduce atingere normelor și reglementărilor relevante privind arhivarea.

ce înseamnă testul ocular

EU classified documents which are no longer required may be destroyed, without prejudice to the relevant rules and regulations on archiving. Îmbarcarea personalului la bordul navelor de pescuit ale statelor membre ar trebui, în orice caz, să fie făcută fără a se aduce atingere siguranței maritime. The embarking of personnel on board Member States fishing vessels should in any case be done without prejudice to maritime safety. Prezenta decizie se aplică fără a se aduce atingere procedurilor administrative care se urmează în conformitate cu dreptul național al unui stat membru implicat.

This Decision applies without prejudice atingere la vedere the administrative procedures to be followed under the national law of a Member State concerned.

Avantajele noastre

Cu excepția articolului 5, părțile aplică prezentul acord cu titlu provizoriu din ziua următoare semnării sale, fără a se aduce atingere cerințelor constituționale. Except for Article 5, the Parties shall apply this Agreement provisionally as from the day following that of its signature, without prejudice to constitutional requirements.

Rata procentuală anuală se calculează în momentul încheierii contractului de credit, fără a se aduce atingere dispozițiilor articolului 3 privind publicitatea și ofertele speciale. The annual percentage rate of charge shall be calculated at the time the credit contract is concluded, without prejudice to the provisions of Article 3 concerning advertisements and special offers. Astfel, pielea este acoperită fără a se aduce atingere altor obligații legale, de ex.

Convenția de la Washington. Thus, all leathers are covered without prejudice to other legal obligations, e.

Să înțelegem vederea

Destinatarii fondurilor publice trebuie să fie verificați în mod sistematic, fără a se aduce atingere aplicării verificărilor sistematice din alte domenii. The recipients of public funds must be systematically checked, without prejudice to the implementation of systematic checks in other fields.

  1. Aceste materiale educaționale au fost create alături de specialiști de la Muzeul de Istorie și Arheologie Constanța, iar platforma, complet accesibilizată pentru elevii cu deficiențe de vedere.
  2. A pierdut vederea pentru mai mulți
  3. 1 5 viziunea este foarte proastă
  4. Он всегда поощрял сотрудников к анализу и прояснению всяческих нестыковок в каждодневных делах, какими бы незначительными они ни казались.
  5. fara a se aduce - Translation into English - examples Romanian | Reverso Context

Celelalte dispoziţii ale prezentului regulament se aplică acestor produse fără a se aduce atingere altor regulamente vamale aplicabile. The other provisions of this Regulation shall apply to these goods without prejudice to any customs regulations which otherwise apply.

Elevi din 10 școli din județul Dolj vor beneficia de ateliere cultural-educative

Programul de lucru multianual se adoptă fără a se aduce atingere procedurii bugetare anuale și se publică. The multi-annual work programme shall be adopted without prejudice to the annual budgetary procedure and shall be made public.

Regimul de răspundere extinsă a producătorului este aplicat fără a se aduce atingere răspunderii pentru gestionarea deșeurilor prevăzută la articolul 13 alineatul 1.

8 hipermetropie

The extended producer responsibility shall be applied without prejudice to the responsibility for waste management atingere la vedere provided for in Article 13 1. În cazul Croației, utilizarea acestei opțiuni se aplică fără a se aduce atingere alocării drepturilor la plată pentru hectarele deminate în conformitate cu articolul 20 alineatul 4 din prezentul regulament.

  • Metoda de exercitare a vederii
  • atingere de - Traducere în spaniolă - exemple în română | Reverso Context
  • O încântătoare combinație de om și mașina

For Croatia, the use of this option shall be without prejudice to the allocation of payment entitlements for de-mined hectares in accordance with Article 20 4 of this Regulation. Possibly inappropriate content Unlock Examples are used only to help you translate the word or expression searched in various contexts.

They are not selected or validated by us and can contain inappropriate terms or ideas. Please report examples to be edited or not to be displayed. Rude or colloquial translations are usually marked in red or orange.

viziune instabilă

Register to see more examples It's simple and atingere la vedere free No results found for this meaning. Display more examples.